Výcvikový poriadok

 1. Klient (účastník kurzu) má právo:
  1. Zúčastňiť sa 1 náhradného výcviku v dĺžke 2 hod. ako náhradu za neprítomnosť na 1 výcviku Skupinového kurzu.
  2. Účastník výcviku má nárok na náhradný výcvik v dĺžke 2 hod. za predpokladu, že požiada o jeho realizáciu najneskôr v deň posledného výcviku Skupinového kurzu. Termín náhradného výcviku dohodne výcvikár s účastníkom výcviku po ukončení riadneho kurzu.
  3. Nárok na vrátenie uhradeného poplatku za Skupinový kurz vznikne účastníkovi výcviku len v prípade uhynutia psa, príp. trvalého zranenia psa, ktoré znemožňuje pokračovanie vo výcviku. Tieto okolnosti je potrebné aby účastníkovi výcviku preukázal písomným potvrdením od veterinárneho lekára. Výšku vráteného poplatku určí hlavný výcvikár po vzájomnej dohode s účastníkom výcviku s prihliadnutím na závažnosť predčasného ukončenia kurzu, poplatok môže byť účastníkovi výcviku vrátený maximálne do výšky 70% z uhradenej ceny kurzu.
 2. Klient (účastník výcviku) je povinný:
  1. V prípade skupinového kurzu je podmienkou účasti klienta na výcviku uhradenie poplatku za kurz pred začatím kurzu.
  2. V prípade ostatných typov výcvikov a služieb klient uhrádza poplatok po odcvičení výcvikovej hodiny.
  3. Mať psa riadne očkovaného a odčerveného, čo preukáže zápisom v očkovacom preukaze.
  4. Nosiť na výcvik pomôcky podľa nariadenia výcvikára a registračnú známku psa.
  5. Pri každom výcviku očistiť terén od exrementov po svojom psovi.
  6. Chodiť na výcvik včas.
  7. Dodržiavať pokyny výcvikára počas tréningu.
  8. Uhradiť všetky škody spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením psa pod jeho vedením voči inej osobe, alebo inému psovi.
  9. opred nahlásiť prítomnosť ďalšej osoby príp. psa na tréningu sprevádzajúcich účastníka kurzu.
 3. Počas tréningu je zakázané:
  1. Voľné pobiehanie psa bez povolenia výcvikára.
  2. Neprimerané zaobchádzanie zo psom, škrtiaci, ostnatý alebo elektrický obojok.
  3. Požívanie alkoholických nápojov.
 4. Pri vážnom a viacnásobnom porušení výcvikového poriadku môže byť účastník výcviku vylúčený výcvikárom z ďalšieho výcviku bez nároku na vrátenie poplatku za výcvik.

  Výcviková škola a jej výcvikári nezodpovedajú za zranenie alebo úhyn psa.

  V prípade nepriaznivého počasia sa výcvik presúva na iný termín na základe rozhodnutia výcvikára.